V současné době je projekt uzavřen a nejsou připravovány žádné další kurzy

Projekt je zaměřen na vysokoškolsky vzdělané osoby, které nemají po ukončení rodičovské dovolené příležitost nalézt zaměstnání odpovídající jejich kvalifikaci. Je to způsobeno mimo jiné delším časovým odstupem, během kterého dochází k rozvoji absolvovaného oboru. Dále jistou ztrátou profesní sebedůvěry plynoucí z přerušení pracovních aktivit po dobu mateřské a rodičovské dovolené.

 Cílová skupina - vysokoškolsky vzdělané osoby v oboru stavebnictví

     na mateřské dovolené,

     na rodičovské dovolené,

     do 2 let po MD/RD,

     matky samoživitelky s dětmi (do 15 let),

s trvalým bydlištěm na území hlavního města Prahy nebo se více než polovinu roku zdržují na území hlavního města Prahy (bude doloženo čestným prohlášením osoby).

 Hlavním cílem projektu je usnadnit návrat na pracovní trh. To znamená lépe vybavit znalostmi nezaměstnané uchazeče o práci, ale i podpořit profesionální a osobnostní rozvoj stávajících zaměstnanců. Cíle bude dosaženo především "aktualizací" vzdělání těchto osob ve stěžejních blocích oboru formou přednášek, seminářů, konzultací.

 

Kurz: Nemovitosti a realitní trh

Kurz bude zaměřen především na oceňování nemovitostí (tržní ocenění - výnosový, porovnávací a nákladový přístup, administrativní ocenění dle platné legislativy, stanovení směrné hodnoty nemovitosti - pro finanční úřady), realitní trh (segmenty, analýza, predikce vývoje), správu nemovitostí a facility management, cenové mapy, práci s daty a analýzu a kalkulaci nákladů životního cyklu staveb. Zařazena bude i problematika nových materiálů, technologií, nízkoenergetické a úsporné výstavby, především jejich dopad do tržní hodnoty nemovitostí. Při oceňování nemovitostí je důležitá práce s daty, proto bude kurz zahrnovat rovněž problematiku sběru dat, analýzu dat, elektronickou správu dokumentů a správu komunikace. Důležitou součástí kurzu bude zpracování případové studie, která bude sestávat z analýzy trhu s nemovitostmi pro vybranou lokalitu a především z ocenění nemovitosti, tržního a také administrativního.

výuka: 6 dnů

Cena: bezplatně


Projekt OPPA CZ.2.17/2.1.00/37242 „Návrat stavařek ke kvalifikaci - nemovitosti a realitní trh“ byl úspěšně ukončen 30.10.2015. 

 

Kurz 4: Výstavbový projekt

Náplň kurzu:  Především náplň jednotlivých fází výstavbového projektu (předinvestiční, investiční, provozní fáze).  Aktuální legislativa - stavební zákon, prováděcí vyhlášky. Software pro projektování a navrhování staveb. Software pro oceňování  výstavbového projektu.  Smluvní vztahy výstavbových projektů, dodavatelské systémy. Certifikace staveb. Novinky z oblasti šetrných stavebních materiálů, technologií, úsporného stavění, udržitelného stavebnictví  (analýza životního cyklu, uhlíková stopa) apod.

 

Již proběhl v roce 2014

Cena: bezplatně

Organizace kurzů:

Kurzy budou probíhat jako 10-ti denní, vždy pro skupinu 16 osob. Kurz bude rozložen do 10 týdnů. Předpokládá se účast osoby na kurzu 1 den týdně v místě kurzu (Fakulta stavební ČVUT v Praze) a dále samostatná práce a konzultace s lektory (možnost prostřednictvím ICQ, Skype apod.). Po úspěšném absolvování získají osoby osvědčení ČVUT. Svou účastí na kurzu máte možnost si bezplatně doplnit zaměstnavateli aktuálně požadované spektrum znalostí a získat profesní sebedůvěru. 

Pro výuku budou využity prostory Fakulty stavební ČVUT v Praze a zde působící kvalifikovaní lektoři.

Účastníci kurzu budou mít po dobu kurzu zapůjčen notebook.

Dále osoba získá finanční příspěvek na zajištění hlídání dítěte (dětí) po dobu osobní účasti na kurzu (je uvažováno s maximálním počtem 100 hodin/osoba, jednotková cena 100 Kč bez DPH, tzn. maximálně 10 tis. Kč bez DPH/podpořená osoba (12 tis. Kč vč.DPH). Příspěvek bude vyplácen oproti předložení daňového dokladu.

 

 

Již proběhl v roce 2014

Kurz 3 : Stavební ekonomika

Náplň kurzu: Především oceňování stavebního projektu v jednotlivých fázích životního cyklu, sestavení propočtu celkových nákladů stavby v předinvestiční fázi, zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu v investiční fázi, dále nabídková kalkulace, výrobní kalkulace, pracovní kalkulace a výsledná kalkulace nákladů. Kurz bude zahrnovat i časové plánování stavby, vazby oceňování na legislativu.

Termín: již úspěšně proběhl v 2Q 2014

Cena: bezplatně

Program kurzu je ke staženi v sekci dokumenty

 

Již proběhly v roce 2013

Kurz 1 : Stavební ekonomika

Náplň kurzu: Především oceňování stavebního projektu v jednotlivých fázích životního cyklu, sestavení propočtu celkových nákladů stavby v předinvestiční fázi, zpracování výkazu výměr a položkového rozpočtu v investiční fázi, dále nabídková kalkulace, výrobní kalkulace, pracovní kalkulace a výsledná kalkulace nákladů. Kurz bude zahrnovat i časové plánování stavby, vazby oceňování na legislativu.

Termín: již úspěšně proběhl v 2Q 2013

Cena: bezplatně

Program kurzu je ke staženi v sekci dokumenty

 Kurz 2: Výstavbový projekt

Náplň kurzu:  Především náplň jednotlivých fází výstavbového projektu (předinvestiční, investiční, provozní fáze).  Aktuální legislativa - stavební zákon, prováděcí vyhlášky. Software pro projektování a navrhování staveb. Software pro oceňování  výstavbového projektu.  Smluvní vztahy výstavbových projektů, dodavatelské systémy. Certifikace staveb. Novinky z oblasti šetrných stavebních materiálů, technologií, úsporného stavění, udržitelného stavebnictví  (analýza životního cyklu, uhlíková stopa) apod.

Termín: již úspěšně proběhl ve 4Q 13

Cena: bezplatně

 Program kurzu je ke staženi v sekci dokumenty